Fokus vård o rehabilitering AB

Välkommen till Fokus Vård och Rehabilitering AB

Vi är ett företag som rekryterar familjehem i Mellersta Sverige för socialtjänsten. Vi sätter barns behov i centrum (BBIC) och strävar efter att barnen får det bästa i ett tryggt familjehem. Alla barn och ungdomars behov är olika och det finns ingen färdig mall för exakt hur ett perfekt familjehem ska se ut.

En trygghet i tillvaron
Det finns många barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo i en annan familj än sin egen under en kortare period eller längre tid. Vårt viktigaste uppdrag är att hitta en familj som bemöter dessa barn och ungdomar där de är i livet med respekt, stöttning, regler och en god uppfostran.

Olika uppdrag
Familjehemmen vi tar emot från hela Mellersta Sverige ska kunna stötta och ha erfarenheter inom viktiga områden i livet. Det handlar inte om att ha kunskap, med olika erfarenheter av livet så kommer man långt. Familjehemmet får alltid handledning och stöttning av utbildad personal.

Vi hjälper socialtjänsten med matchningar av familjehem i många olika typer av ärenden. Några exempel kan vara barn som är socialt utsatta, barn/unga och vuxna med skyddad identitet, barn/unga och vuxna som är utsatt för våld i nära relation, missbruk och riskbruk, förälder-barnplacering, normbrytande beteenden samt barn och unga med olika diagnoser. Det finns ingen individ som är den andra lik, alla behöver olika stöd och vägledning för att utvecklas.

Samarbete Fokus vård och rehabilitering - familjehem
Vi jobbar nära våra familjehem och har täta kontakter med Socialtjänsten i varje ärende. Vi arbetar med en öppen kommunikation samt kontinuitet i uppföljningarna, frekvens för uppföljning styrs av behovet i varje ärende.

Familjerna får utbildning och professionell handledning i uppdraget.

Vi presenterar de noggrant utredda familjehemmen för socialtjänsten, som i sin tur fattar beslut om eventuell placering i familjen.

Vid utredningen använder vi oss av Kälvestensmetoden som är en speciell intervjumetod för att få utförlig information om familjehemmet samt bedöma dess lämplighet för uppdrag som familjehem. Det är mycket viktigt att familjehemmet är noggrant utrett för att en bra matchning mellan barn/ungdom och familjen skall kunna ske, fokuserat på barnets behov.

Hemsida av Johansson & Winge