Fokus vård o rehabilitering AB - Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

Vi är ett vårdföretag som rekryterar familjehem åt kommuner i hela Mellersta Sverige. Vårt fokus ligger i att ge barn och ungdomar en trygg tillvaro under kortare period eller längre tid, med allt vad det innebär. Familjehemmen är omsorgsfullt utvalda för att ge en så bra placering som möjligt.

Vi arbetar utifrån ett salutogent och humanistiskt förhållningssätt. Vårt arbetssätt har sin grund i BBIC (Barnens Behov I Centrum). Barnet och dess behov av stöd och trygg uppväxt, samt på dess egna inneboende förutsättningar till god och personlig utveckling, ev. särskilda behov.

Verksamheten har tät kontakt och regelbundna uppföljningar med både placerande kommuner och familjer för att förebygga ev. slitningar.

Fokus vård och rehabilitering har i dag flertalet egenutredda familjer med varierad bakgrund och etnicitet.

Utredningsmetod

Våra utredningar följer i dag Kälvestens intervju- och tolkningsmetod med fokus på förutsättning för trygg miljö och fungerande psykodynamiskt sampel.

Intervjuerna sker vid minst två tillfällen i s.k. halvstrukturerad form med vissa bundna frågor.
Till Kälvestensmetodens ursprungliga frågeunderlag har kopplats tillkommande relevanta frågor avseende syn på annan etnicitet, religion, m.m.

Intervjuer och hembesök genomförs av verksamhetschef tillsammans med familjehemskonsulent.

Analys, validering och Fokus Vård och Rehabilitering eget godkännande sker av dipl. Psykoterapeut.

Avstämning med myndigheter
Alla personer som visar intresse för att öppna sitt hem för placering kontrollerar vi med registerutdrag från:

• Kronofogden
• Försäkringskassa
• Socialtjänst
• Polisen - belastningsregister

Familjehem på flera orter
Fokus Vård och Rehabilitering erbjuder idag familjehem inom följande kommuner:
Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland, Örebro län, Kronoberg

Kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning

Kvalitetssäkring sker genom:

  • Veckovisa konsulentkontakter/besök

  • Kontinuerlig journalföring i CareBuilder Journalsystem.

  • Regelbunden uppföljning med uppdragsgivaren avseende överenskommen vårdplan samt därpå byggd genomförandeplan.

  • Regelbunden handledning samt stödinsatser utifrån specifikt behov.

Förstärkta familjehem
Vi kan även erbjuda förstärkta familjehem där en förälder har möjlighet att vara hemma på heltid, samt en utökad kompetens inom t.ex missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa.

Vår personal
Vi som arbetar i verksamheten har relevant utbildning för arbetsuppgiften. Vi har alla lång erfarenhet från både privata och kommunala verksamheter.

För referenser är ni välkomna att kontakta oss!

Hemsida av Johansson & Winge